Velferdsteknologi for fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt kognitiv funksjonsevne

Samarbeidsprosjekter mellom Risør, Farsund, Grimstad og Songdalen kommuner og Karde AS

Kort om prosjektene

Prosjektene FRiTEK, FRiDA og FRiSTED dreier seg om velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Vi skal prøve ut og evaluere kommersielt tilgjengelig velferdsteknologi som støtter fritidsaktiviteter. Både foreldre, støttekontakter og avlastere skal samarbeide slik at barn og ungdommer skal kunne ta i bruk teknologi på en god måte.

Risør kommune er prosjekteier. Farsund, Grimstad og Songdalen er samarbeidende kommuner i FRiSTED. Karde AS gir faglig bistand. Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG) bistår med kunnskapsformidling til alle kommuner i Agder.

Hva er velferdsteknologi?

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Velferdsteknologi skal også styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Alle disse aspektene dekkes i prosjektene FRiTEK, FRiDA og FRiSTED.

Teknologier i prosjektene

Barn og unge som deltar i prosjektene sammen med sine familier og andre hjelpere prøver ut ulike teknologier. Det kan være løsninger eller apper for:
  • Kommunikasjon, tilhørighet og deling
  • Spill, lek og fysisk utfoldelse
  • Struktur
  • Helse, mosjon og friluftsliv
  • Skaperglede og kreativitet
  • Omsorgsfølelse
  • Inkludering
  • Opplevelser utenom det vanlige
Det er snakk om teknologi som øker den enkeltes mestringsevne og støtter opp under aktivitet.

Brukermedvirkning

Agder-kommunene arbeider aktivt for en god fritid for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Alle kommunene i Agder er spesielt opptatt av inkludering og livsvilkår av mennesker med funksjonsnedsettelser.

En sentral aktivitet i alle prosjektene er brukermedvirkning for å velge ut velferdsteknologier for utprøving. Dette gjøres i workshops og via kartlegginger. Selve utprøving foregår i hjemmene, i aktivitetsgrupper og sammen med støttekontakter og avlastere.