Hva er velferdsteknologi?

I NOU 2011: 11 “Innovasjon i omsorg” defineres velferdsteknologi slik:

“Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial del­takelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk ned satt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som tek­no­logisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tje­nes­te­til­bud­et. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller inn­leg­gelse i institu­sjon.”

Generelt er barn og unge med funksjonshemning, også de med kognitiv funksjonsnedsettelse, svært motiverte for å bruke den samme teknologien og de samme teknologiske løsningene som andre på deres alder. En sentral aktivitet i prosjektet er brukermedvirkning for å velge ut potensielt nyttige velferdsteknologier for utprøving.

I utvelgelsesprosessen i prosjektene FRiTEK og FRiDA har vi lagt spesiell vekt på kriterier som presenteres i kunnskapsoppsummeringen for den aktuelle målgruppen:

  • Vurdere teknisk funksjonalitet og brukervennlighet.
  • Unngå ambisiøse valg av teknologi, og begrense kompleks eller umoden teknologi.
  • Velge robuste og solide teknologiske hjelpemidler.
  • Ivareta sikkerhet, personvern, nettvett og kommunikasjonsskikk.
  • Framskaffe eller lage veiledere og instruksjoner på brukers førstespråk.
  • Unngå stigmatiserende teknologiske løsninger.
  • Vurdere praktiske og tilgjengelige teknologier.

Pris og det som allerede er tilgjengelig for målgruppen(e) enten privat eller via kommunens tiltak påvirket utvelgelsen av teknologier for utprøving i FRiTEK og FRiDA påvirker også . Vi legger også vekt på hvor enkelt det er å anskaffe teknologien eller løsningen i Norge.

Under arkfanen Fritidsteknologier presenterer vi noen av teknologiene som prosjektene FRiTEK og FRiDA har kartlagt og prøvd ut, sammen med lenker til fordypende artikler, nettsteder videoer osv.