Om prosjektene FRiTEK, FRiDA og FRiSTED

Barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF) er ofte mindre sammen med jevnaldrende enn andre på fritiden. Foreldre må gjerne stille opp for å gi sine barn en aktiv fritid. Å venne seg til å være ute blant andre barn og unge og å ha et sosialt liv med jevnaldrende er viktig enten man er normaltfungerende eller har utviklingshemning eller ASF. (Forkortelsene AST og ASD brukes også i Norge).

Prosjektene FRiTEK, FRiDA og FRiSTED dreier seg om at barn og unge med utviklingshemning eller ASF bruker velferdsteknologi i fritiden på en måte de har glede av og som gir avlastning til foreldrene. Avlastning kan for eksempel være at barn og ungdommer driver med eller deltar i fritidsaktiviteter på eget initiativ og/eller selvstendig, eller at de deltar i organiserte aktiviteter som benytter velferdsteknologi. Dvs. at avlastningsbegrepet i prosjektene ikke skal forstås kun slik at barna eller ungdommene er ‘på avlastning’.

Først og fremst har vi sett på om kommersielle løsninger som er vanlig blant barn og unge er velegnede for våre målgrupper. Vi har kartlagt interesser og behov, og vi har prøvd ut teknologier i praksis. Dette skjedde allerede i FRiTEK. Resultater og anbefalinger er publisert på dette nettstedet.

Arbeidet fortsetter i 2018-19 i  prosjektet FRiSTED i samarbeid med fire kommuner i Agder: Risør (prosjekteier), Farsund, Grimstad og Songdalen.

I FRiTEK-prosjektets utprøving konsentrerte vi oss om enkelte videospill for dans og bevegelse, nettmøter, skattejakt og bruken av sportsklokker og aktivitetsarmbånd, samt GPS-klokker. FRiDA-prosjektet utvidet utprøvingen av teknologi til kunst og musikk, og spesielt det å skape og være kreativ selv. På sidene under arkfanen Fritidsteknologier presenterer vi disse.

I FRiSTED-prosjektet i 2018-19 “går vi løs på” det aller nyeste: robotteknologi og VR (Virtual Reality, virtuell virkelighet).

Resultater

Hovedresultatet fra FRiTEK er en veileder til familiepårørende og omsorgsfunksjonene i kommuner når de tar i bruk eller anbefaler hverdagsteknologi til sine innbyggere. Denne kunnskapen vil også gjøres tilgjengelig på dette nettstedet.

Hovedresultatet fra FRiDA er en idébank (dette nettstedet) for foreldre og andre støttepersoner og hjelpere, og et videobibliotek som presenterer idéer til barn og ungdommer om aktiviteter de kan gjøre når de er alene hjemme. Også disse resultatene legges ut på dette nettstedet.

I FRiSTED-prosjektet videreutvikler vi nettstedet. I tillegg til stoff om teknologiene og utprøvingene, kommer vi til å legge ut resultater fra aktiviteter som gjelder tjenestemodeller, metodedokumentasjon og gevinstrealisering.

Partnere, roller og finansiering

Risør kommune er prosjekteier og samarbeider med Karde i alle tre prosjektene om gjennomføringen og produksjonen av de faglige resultatene.

Karde bistår Risør kommune med kartlegginger, teknologiaspekter, kunnskapsspredning og resultatformidling, og deltar i brukermedvirkning som f.eks. utforming og gjennomføring av workshops.

I FRiSTED-prosjektet har vi i tillegg til Risør kommune fått med på laget tre andre kommuner: Farsund, Grimstad og Songdalen. Teknologiene  i prosjektet prøves ut i alle fire kommuner.

RKG (Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi) skal bistå med spredning av resultater til alle andre Agder-kommuner.

I prosjektene vil både foreldre, støttekontakter og avlastere samarbeide om å prøve ut de mest velegnede velferdsteknologiske løsningene på fritiden for barn og unge med utviklingshemning eller ASF.

Prosjektene finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. FRiTEK ble bevilget i 2016 og FRiDA i 2017. FRiSTED ble bevilget i 2018. Tematisk og metodisk overlapper prosjektene noe, mens de tar for seg helt forskjellige teknologier og produserer svært ulike leveranser.